Sobre nosaltres

Contribuïm a fer de la col·laboració una experiència eficaç, satisfactòria i transformadora.


Bauma és una proposta que neix de l’experiència directa de treballar amb altres persones. El 2017 ens constituïm com a cooperativa amb l’objectiu d’acompanyar projectes diversos a desplegar tot el seu potencial. Per fer-ho ens servim de la facilitació de grups, una metodologia que fomenta el compromís i la salut en les organitzacions.

Som un tàndem que a poc a poc ens hem anat especialitzant a acompanyar organitzacions diverses a superar els seus reptes. En aquest procés, ens anem envoltant de persones i equips amb qui compartim la visió i amb les que col·laboram activament.

A la muntanya, una bauma és un abric natural de la roca que serveix de refugi. Al seu recer, han passat nits i dies de pluja per, després, reprendre el camí. La Bauma és una metàfora de la nostra manera de treballar.

Treballem al costat de les organitzacions per transformar mitjançant la pràctica les seves dinàmiques, tot cercant l’equilibri entre l’orientació als resultats, els mètodes de treball i el respecte a les necessitats de les persones que les integren.

Obrim espais segurs on tothom pugui aportar, acompanyem els moments de reflexió, introduïm propostes per millorar les relacions i dinàmiques i contribuïm a transformar els conflictes.

Segueix-nos a

CONTACTA AMB NOSALTRES

Comença a desenvolupar una cultura més col·laborativa dins la teva organització

Millora l’eficàcia tot generant una atmosfera més relaxada i amable, on totes les persones puguin desplegar el seu potencial.

Com a microcooperativa tenim una relació molt estreta amb l’ecosistema local d’economia social i solidària. Som part de REAS Illes Balears i de la Unió de cooperatives de les Illes Balears. A més, participem activament del projecte ESS Local de l’associació Mercat Social de les Illes Balears.

Fem economia social quan posam el benestar de les persones i del planeta al davant del lucre.

Ser part de l’economia social i solidària és també parar atenció a les implicacions de la nostra pràctica sobre el nostre context social i natural. El compromís amb la carta de principis de l’economia social i solidària ens impulsa a prendre major consciència del nostre impacte i a cercar maneres de multiplicar-ne els beneficis.

Principi d’equitat

Consideram que l’equitat introdueix, en la igualtat, un principi ètic o de justícia. És un valor que reconeix totes les persones com subjectes d’igual dignitat, i protegeix el seu dret de no trobar-se sotmeses a relacions basades en la dominació, independentment de la condició social, gènere, edat, ètnia, origen, capacitat, etc.

Una societat més justa és aquella en la qual totes les persones es reconeixen mútuament com a iguals en drets i possibilitats, i té en compte les diferències existents entre les persones i els grups. Per això ha de satisfer de manera equitativa els interessos de tothom.

La igualtat és un objectiu social essencial i la seva absència comporta un greu dèficit de dignitat. Quan es vincula amb el reconeixement i el respecte a la diferència, en diem “equitat”.

Consideram que el treball és un element clau en la qualitat de vida de les persones, de la comunitat i de les relacions econòmiques entre la ciutadania, els pobles i els estats.
Per això des de Bauma situam la concepció del treball en un context social i institucional ampli de participació en l’economia i en la comunitat.

Afirmam la importància de recuperar la dimensió humana, social, política, econòmica i cultural del treball que permeti el desenvolupament de les capacitats de les persones, produint béns i serveis, per satisfer les veritables necessitats de la població (nostres, del nostre entorn immediat i de la comunitat en general). Per això, per a nosaltres, el treball és molt més que una ocupació. Constatam que aquestes activitats les podem dur a terme individualment o col·lectivament, i poden ser remunerades o no (treball voluntari), i que la persona treballadora pot estar contractada o assumir la responsabilitat última de la producció de béns o serveis (autoocupació).

Dins d’aquesta dimensió social cal destacar que sense l’aportació del treball dut a terme en l’àmbit de la cura a les persones, fonamentalment exercitat per les dones, la nostra societat no es podria sostenir. Consideram, així mateix, que aquesta tasca encara no està prou reconeguda per la societat ni repartida equitativament.

Consideram que tota la nostra activitat productiva i econòmica està relacionada amb la naturalesa, i és per això que hi establim una aliança i en reconeixem els drets. Aquest és el nostre punt de partida. Creim que la nostra bona relació amb la naturalesa és una font de riquesa econòmica, i de bona salut per a tothom. D’aquí la necessitat fonamental d’integrar la sostenibilitat ambiental en totes les nostres accions, avaluant el nostre impacte ambiental (petjada ecològica) de manera permanent.

Volem reduir significativament la petjada ecològica humana en totes les nostres activitats, avançar cap a formes sostenibles i equitatives de producció i consum, i promoure una ètica de la suficiència i de l’austeritat.

Volem afavorir la cooperació en Iloc de la competència, dins i fora de les nostres organitzacions, cercant la col·laboració amb altres entitats i organismes públics i privats…

Pretenem construir col·lectivament un model de societat basat en el desenvolupament local harmònic, les relacions comercials justes, la igualtat, la confiança, la corresponsabilitat, la transparència, el respecte…

Partim del fet que l’economia solidària està basada en una ètica participativa i democràtica, que vol fomentar l’aprenentatge i el treball cooperatiu entre persones i organitzacions, mitjançant processos de col·laboració, de presa de decisions conjuntes, d’assumpció compartida de responsabilitats i deures, que garanteixin la màxima horitzontalitat possible alhora que respectin l’autonomia de cada una, sense generar dependències.

Entenem que aquests processos de cooperació s’han d’estendre a tots els àmbits: local, regional o autonòmic, estatal i internacional i que normalment s’han d’articular en xarxes on es visquin i es fomentin aquests valors.

El model econòmic que practicam i perseguim té com a finalitat el desenvolupament integral, col·lectiu i individual de les persones, i com a mitjà, la gestió eficient de projectes econòmicament viables, sostenibles i integralment rendibles, els beneficis dels quals es reinverteixen i redistribueixen.

Aquesta «nolucrativitat» està íntimament unida a la nostra forma de mesurar els balanços de resultats, que tenen en compte no solament els aspectes econòmics, sinó també els humans, socials, mediambientals, culturals i participatius; el resultat final és el benefici integral.

S’entén per això que les nostres activitats destinen els possibles beneficis a la millora o ampliació de l’objecte social dels projectes, així com al suport d’altres iniciatives solidàries d’interès general, de manera que es participa en la construcció d’un model social més humà, solidari i equitatiu.

El nostre compromís amb l’entorn es concreta en la participació en el desenvolupament local sostenible comunitari del territori. Les nostres organitzacions estan plenament integrades al territori i entorn social en el qual desenvolupen les seves activitats, la qual cosa exigeix la implicació en xarxes i la cooperació amb altres organitzacions del teixit social i econòmic proper, dins del mateix àmbit geogràfic.

Entenem aquesta col·laboració com un camí, perquè experiències positives i solidàries concretes puguin generar processos de transformació de les estructures generadores de desigualtat, dominació i exclusió.

El nostre compromís en l’àmbit local ens aboca a articular-nos en dimensions més àmplies per buscar solucions més globals, interpretant la necessitat de transitar contínuament entre el micro i el macro, el local i el global.